Izbira Urednika

Zinovats Fred

Zinovats Fred (sinowatz) (str. 1929), zvezni kancler Avstrije v 1983-86, predsednik Socialistične stranke Avstrije v 1983-88. * * * ZINOVATS FredZINOVATs (Sinowatz) Fred (b. 1929), avstrijski državnik, zvezni kancler Avstrije v 1983-86, predsednik Socialistične stranke Avstrije v 1983-88.

Enciklopedijski slovar. 2009.

arrow